maja 22

Warto przeczytać.

Molestowanie emocjonalne

Autor Agata Pastewka

kwietnia 16

Wystarczy kilkanaście minut rozmowy dziennie, by być na bieżąco z zainteresowaniami
i problemami dziecka.
Trzeba zadawać odpowiednie pytania!

Nie ograniczaj się do pytania „Jak było w szkole”.
Unikaj pytań, które można zbyć odpowiedzią: „dobrze”, „tak”, „nie”.

Przykłady pytań angażujących dziecko do rozmowy dla uczniów szkół podstawowych:

 1. Opowiedz mi o jednej rzeczy, której się dzisiaj nauczyłeś?

 2. Opowiedz mi jakieś szkolne plotki! Umieram z ciekawości!

 3. Jakie masz plany ze swoimi znajomymi na ten tydzień?

 4. Dla kogo Twoim zdaniem powinieneś być milszy?

 5. Gdyby w szkole podczas przerwy włączono muzykę z głośników, co powinni zagrać? Jest zespół/wokalista którego nikt nie chciałby słuchać?

 6. Wyobraź sobie, że potrafisz czytać w myślach. Czyje myśli chciałbyś poznać Czyich wolałbyś nie znać?

 7. Kto z Twojej klasy nadawałby się na premiera? Kto na gwiazdę filmową? Lekarza?Kto może w przyszłości zejść na złą drogę? Dlaczego?

 8. Jak myślisz, co dziś mówiono na Twój temat w pokoju nauczycielskim?

 9. Wyobraź sobie, że jesteś niewidzialny. Co byś zrobił?

 10. Kto sprawił Ci dziś największą przyjemność? Kto Cie zdenerwował?

 11. Gdybyś został nauczycielem, którego przedmiotu mógłbyś uczyć? Których uczniów wolałbyś nie uczyć? Dlaczego?

 12. Co zmieniłbyś w swojej szkole?

 13. Co Twoim zdaniem powinniśmy robić częściej w wolnym czasie?

 14. Z kim najbardziej chciałbyś siedzieć w ławce? Z kim definitywnie nie chciałbyś siedzieć? Dlaczego?

 15. Wyobraź sobie, że nagle z Twojej klasy znika kilka krzeseł. Czyje to miejsce?

Rodzicu,

nie musisz zadawać wszystkich pytań jednocześnie. Jeżeli jakiś wątek rozwinie się szczególnie, podtrzymuj go, kontynuuj rozmowę i dopytuj, ale nie „przesłuchuj”. Staraj się zapamiętać odpowiedzi i wychwycić ważne informacje (imię osoby, która sprawia Twojemu dziecku przykrość/którą lubi szczególnie/jakiś problem).

Nawiązuj później do tego, czego się dowiesz. Jeżeli dziecko opowie Ci o swoich planach, zapytaj później, jak poszła ich realizacja. Dzięki temu będziesz na  bieżąco.

Opracowanie: Agata Pastewka– pedagog szkolny, na podstawie ulotki „Postaw na rodzinę”.

Autor Agata Pastewka

kwietnia 10

Serdecznie zapraszamy na

WYWIADÓWKĘ

która odbędzie się

15 kwietnia (środa) 2015 roku o godz. 16:00

w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 9b.

Dyrektor szkoły i wychowawcy

Autor Agata Pastewka

marca 09
16 marca 2015r. (poniedziałek) na 1 i 2 godzinie lekcyjnej odbędzie się spotkanie informacyjno- promocyjne dotyczące kierunków kształcenia
dla uczniów klas III.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Autor Agata Pastewka

marca 02

Zarządzenie nr 3/2015

Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów i druków do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2015/2016.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., Nr 61, poz. 624 z późn.zm.)

 3. Zarządzenie Nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016.

§ 1.

Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karnieiwe przyjmuje się:

1. Z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły określonym w uchwale Rady Gminy Karniewo (po wypełnieniu przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku – dostępny w sekretariaie szkoły oraz do pobrania na stronie internetowej szkoły).

2.Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

1)Kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w § 13 Statutu PG im. Jana Pawła II w Karniewie,

2) Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, zadaniem której jest przygotowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej, zgodnie z kryteriami zawartymi w Statucie.

§ 2.

Składanie dokumentów do gimnazjum przebiegać będzie według następujących terminów:

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do gimnazjum uczniów klas szóstych zamieszkałych w obwodzie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie od 08 kwietnia do

08 maja 2015 roku.

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum uczniów klas szóstych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum od 8 kwietnia do 8 maja 2015 roku.

 2. Składanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego przez kandydatów oraz innych dokumentów określonych we wniosku powinno nastąpić do 1 lipca 2015 r. (środa) do godz. 15.00.

§ 3.

Rekrutacja uczniów do gimnazjum odbywać się będzie według wskazanych poniżej terminów określonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06.02.2015r.:

 1. Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych zamieszkałych w obwodzie, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej nastąpi nie później niż do 24 maja 2015 roku.

 2. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie nastąpi 3 lipca 2015 r. (piątek) do godziny 14.00.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz zamieszczenie na stronie intenetowej szkoły.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Bartosiewicz

rekrut. 2015- wniosek

Autor Agata Pastewka

stycznia 09

Serdecznie zapraszamy na
wywiadówkę,
która odbędzie się
14 stycznia (środa) 2015 roku o godz. 16:00
w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 9b.
Dyrektor szkoły i wychowawcy

Serdecznie zapraszamy na

WYWIADÓWKĘ

która odbędzie się

14 stycznia (środa) 2015 roku o godz. 16:00

w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 9b.

Dyrektor szkoły i wychowawcy

Autor Agata Pastewka

stycznia 07

FOTOBAL

Autor Agata Pastewka

listopada 26

dożywianie

Autor Agata Pastewka

listopada 21

21 listopada to Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, uchwalony w roku 1973 w Stanach Zjednoczonych, jako wezwanie do pokoju. Do dziś 21 listopada funkcjonuje jako „World Hello Day”. Zwyczaj podchwyciły inne kraje –  uroczystość obchodzona jest w 180 krajach i stanowi idealną okazję, aby zademonstrować chęć pokoju na świecie.

D-_-2011

Autor Agata Pastewka

września 17


1. Część humanistyczna – 21.04.2015 r. (wtorek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00


2. Część matematyczno-przyrodnicza – 22.04.2015 r. (środa)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00


3. Język obcy nowożytny – 23.04.2015 r. (czwartek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Dostosowanie warunków i form egzaminu
do indywidualnych potrzeb uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Przypominamy rodzicom/prawnym opiekunom, że opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, przedkłada się dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października 2014 r.

W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.


Autor Agata Pastewka